Δήλωση των Αθηνών

Δήλωση των Αθηνών για τα ευάλωτα Παιδιά και την Κλιματική Αλλαγή

Σήμερα, την 3η Ιουνίου του 2009, στην Αθήνα-Ελλάδα, υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής από διάφορες χώρες, από τους χώρους της έρευνας, τον επιχειρηματικό τομέα, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και Κυβερνητικές Οργανώσεις συζήτησαν τα παρακάτω θέματα:

  • την Κοινωνική Διάσταση της Κλιματικής Αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων και των
    επιπτώσεων στην υγεία, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
  • την Υιοθέτηση Στρατηγικού Σχεδίου σε διεθνές και εθνικό πλαίσιο
  • την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Μεταφορά
  • τις Επενδυτικές και Οικονομικές Ανάγκες

και κατέληξαν στην ακόλουθη Δήλωση:

  • Για περιοχές, όπως η περιοχή της Μεσογείου, όπου η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων, των υδάτινων πόρων, συχνότερους καύσωνες και εντονότερα αστικά φαινόμενα ρύπανσης του όζοντος, οι νέες επιστημονικές και πολιτικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αναθεωρηθούν.
  • Οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της Μεσογείου, όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά με χρόνια νοσήματα, καθώς επίσης και τα οικοσυστήματα είναι ανάμεσα σε εκείνα που ίσως προσβληθούν περισσότερο από την αποσταθεροποίηση του κλιματικού συστήματος.

Είναι επιτακτική ανάγκη να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις αυτές της κλιματικής αλλαγής, ελέγχοντας την ένταση εκείνων των ανθρώπινων ενεργειών που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους και τη βιόσφαιρα. Παράλληλα με την προσαρμογή, είναι επίσης επείγουσα ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου. Η περιοχή της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την επίτευξη του στόχου αυτού με την ενίσχυση της χρήσης των πόρων ανανεώσιμης ενέργειας και την προώθηση των αποδοτικών ενεργειών και των οικο-τεχνολογιών σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Η Δήλωση των Αθηνών στοχεύει να εξετάσει μεθόδους για το περιορισμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτό, συζητώντας παράλληλα τις σχετικές ευκαιρίες και περιορισμούς, καθώς επίσης και τις προκλήσεις για τις μελλοντικές γενιές, λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη ανθεκτικότητα του πιο ευάλωτου και φτωχότερου μέρους του πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η δήλωση αποτελεί κάλεσμα για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε αυτήν την κατεύθυνση.