Σκοποί του Ιδρύματος

Σύμφωνα με τa Προεδρικά Διατάγματα «Περί συστάσεως Κοινωφελούς Ιδρύματος» Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 283/Τεύχος Β’/26-4-93 ΦΕΚ 4642/29-12-2017 Τεύχος Β’, οι Σκοποί του Ιδρύματος συνοψίζονται ως εξής:

  • Η ανάπτυξη των Επιστημών του Περιβάλλοντος με έμφαση στην ενίσχυση μελετών σχετικών με την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.
  • Η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αναγνώριση της συνεισφοράς διάσημων επιστημόνων που ασχολούνται με τις επιστήμες του περιβάλλοντος.
  • Η βράβευση νέων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στις επιστήμες του περιβάλλοντος σε κοινό πρόγραμμα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό του ΟΗΕ (WMO) (§ 7.2.6, 47 session WMO Executive Council, Geneva, 1996).
  • Η χορήγηση βραβείων και διακρίσεων τα οποία αθλοθετεί το Ίδρυμα και αφορούν στους σκοπούς του Ιδρύματος τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών το Ίδρυμα συνεργάζεται με υψηλής στάθμης ερευνητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής από άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.