Το Ίδρυμα και οι Σκοποί του

Το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος συνεστήθη με το Προεδρικό Διάταγμα 1, ΦΕΚ 283/Τεύχος Β’ της 26ης Απριλίου 1993. Το Ίδρυμα είναι Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργείων Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων. Το Ίδρυμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημών που αφορούν στη Μετεωρολογία, στη Γεωπονία και γενικότερα στο Περιβάλλον, καθώς επίσης στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων του ανθρώπου – περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, οι σκοποί του Ιδρύματος συνοψίζονται ως εξής:

  • Η ανάπτυξη των Επιστημών του Περιβάλλοντος με έμφαση στην ενίσχυση μελετών σχετικών με την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται με την υποστήριξη εκπόνησης ερευνών και τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ομιλιών σε διάφορους τομείς των επιστημών περιβάλλοντος.
  • Η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αναγνώριση της συνεισφοράς διάσημων επιστημόνων που ασχολούνται με τις επιστήμες του περιβάλλοντος.
  • Η βράβευση νέων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στις επιστήμες του περιβάλλοντος σε κοινό πρόγραμμα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό του ΟΗΕ (WMO) (§ 7.2.6, 47 session WMO Executive Council, Geneva, 1996).
  • Η χορήγηση βραβείων και διακρίσεων σε δράσεις που εμπίπτουν στους σκοπούς του Ιδρύματος σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το Ίδρυμα συνεργάζεται με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και υψηλής στάθμης επιστήμονες.