Σκοποί του Ιδρύματος

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα «Περί συστάσεως Κοινωφελούς Ιδρύματος» ΦΕΚ 283/Τεύχος Β’/26-4-1993 και το Π.Δ. ΦΕΚ 4642/29-12-2017 Τεύχος Β’, οι Σκοποί του Ιδρύματος συνοψίζονται ως εξής:

  • Η ανάπτυξη των Επιστημών του Περιβάλλοντος με έμφαση στην ενίσχυση μελετών σχετικών με την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται με την υποστήριξη εκπόνησης ερευνών και τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ομιλιών σε διάφορους τομείς των επιστημών περιβάλλοντος.
  • Η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αναγνώριση της συνεισφοράς διάσημων επιστημόνων που ασχολούνται με τις επιστήμες του περιβάλλοντος.
  • Η βράβευση νέων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στις επιστήμες του περιβάλλοντος σε κοινό πρόγραμμα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό του ΟΗΕ (WMO) (§ 7.2.6, 47 session WMO Executive Council, Geneva, 1996).
  • Η χορήγηση βραβείων και διακρίσεων τα οποία αθλοθετεί το Ίδρυμα και αφορούν στους σκοπούς του Ιδρύματος τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το Ίδρυμα συνεργάζεται με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και υψηλής στάθμης ερευνητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής.