Βραβεία και Τιμητικές Διακρίσεις

Το Ίδρυμα για την πραγματοποίηση των σκοπών του μεταξύ άλλων χορηγεί βραβεία με οικονομική ενίσχυση σε νέους επιστήμονες που ασχολούνται με τις επιστήμες περιβάλλοντος, καθώς επίσης τιμητικές διακρίσεις σε αναγνώριση της συνεισφοράς στις επιστήμες αυτές Ελλήνων και Ξένων Επιστημόνων διεθνούς κύρους.